Privacy policy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Logisystem Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wronia 45/U2, 00-870 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000212002, adres e-mail: biuro@logisystem.eu

 

Logisystem Sp. z o.o. jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi rozporządzenia i chronić Państwa dane osobowe.

 

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane przez Logisystem Sp. z o.o. w celach:

-          zawarcia, należytego wykonania umów do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń np. reklamacji;

-          umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym przesyłania informacji na temat pozyskania informacji o Pana/Pani potrzebach w zakresie oferty Logisystem Sp. z o .o., przygotowania wycen;

-          obsługi zgłoszeń skierowanych do nas przy pomocy formularza kontaktowego, kontaktowania się z nami w celach związanych ze świadczeniem usług, marketingu produktów i usług Logisystem – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z Logisystem.

Dodatkowo przepisy prawne wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Logisystem:

-          kontaktowania się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgdą poprzez e-mail oraz telefon;

-          zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu poprzez kanały komunikacji;

-          obsługa zgłoszeń kierowanych do Logisystem przez formularz kontaktowy w sytuacji , gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy;

-          windykacja należności;

-          przechowywanie danych w celu archiwizacji oraz zapewnienie rozliczalności (wykazanie spełnienia przez Logisystem obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki nie wycofacie zgody.

 

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Logisystem pozyskuje Państwa dane osobowe z bezpośredniego kontaktu z Państwem ( np. dane z e-maili,formularzy targowych). Dotychczasowe dane otrzymaliśmy od Państwa podczas składania zapytań ofertowych, podczas osobistego kontaktu w związku z nawiązaniem relacji biznesowych, lub poprzez polecenia.

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od łączących Państwa z Logisystem relacji, możemy przetwarzać następujące kategorie

danych osobowych a w szczególności:

-          Dane o firmie i jej adresie ( nazwa, siedziba)

-          Dane kontaktowe( np. numer telefonu, adres korespondencyjny lub dostawy)

-          Dane identyfikacyjne (NIP)

-          Dane transakcyjne ( np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych z rachunku na rachunek)

-          Dane kontraktowe( szczegóły zawartych umów)

-          Dane komunikacyjne( dane prowadzonej z Państwem komunikacji)

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

-          dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

-          wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

-          zapobieganie nadużyciom i oszustwom;

-          statystycznych i archiwizacyjnych;

-          maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy

 

Komu Państwa dane mogą być ujawnione?

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Logisystem pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

Należy zwrócić uwagę , że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Logisystem, jak i podmiot, któremu dane są udostępnione dla jego własnych celów ( np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

-          podmioty, którym Logisystem powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych  umów,

-          dostawcy przesyłek kurierskich;

-          banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymywać dane osobowe lub inne instytucje, które mogą otrzymywać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Logisystem i Państwa (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów);

-          podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne;

-          organy publiczne walczące z oszustami i nadużyciami.

 

Realizacja praw

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymywania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Logisystem . Konsekwencja niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Logisystem.

 

Jednocześnie informujemy, że brak wniesienia sprzeciwu przez Państwa w zakresie dalszego przetwarzania ww. danych na adres ado@logisystem.eu traktowany jest jako zgoda na dalsze ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności RODO.